Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä: 10.11.2009

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Kotijumpat Oy (2273027-4)
Torkkelinkatu 1
00500 HELSINKI
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Suomen Kotijumpat Oy
Timo Kaasinen
Torkkelinkatu 1
00500 HELSINKI
3. Rekisterin nimi
Kotijumpat.fi asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Suomen Kotijumpat Oy:n Kotijumpat.fi -palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi (esim. jäsenkirjeiden lähetys, kilpailuihin osallistuminen), yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksunvalvontaan, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastointiin ja muihin näihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointi-tarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Suomen Kotijumpat Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä), mikäli palveluun rekisteröitynyt käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:
- Yhteystiedot (nimi, osoite, matkapuhelin, sähköpostiosoite)
- Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
- Demografiatiedot (syntymäaika, sukupuoli)
- Tiedot rekisteröidyn kiinnostuksen kohteista
- Lupa sähköiseen suoramarkkinointiin
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröidyttäes-sä tai palvelun käytön aikana tai yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä. Tietoja voidaan myös kerätä Suomen Asiakastieto Oy:ltä käyttäjän maksukyvyn tarkistamiseksi mahdollisten maksullisten palveluiden yhteydessä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Mikäli tieto-jen luovuttaminen säännönmukaisesti kolmansille osapuolille tulee ajankohtaiseksi, pyydetään tietojen luovutukseen rekisteröityjen suostumus.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa palveluntarjoajien tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Vain viranomaisilmoituksen tehnyt toimija voi käsitellä Kotijumpat.fi asiakasrekisterin tietoja. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.